Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

karuzelaaa
5865 98d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialottee lottee
karuzelaaa
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko

April 05 2015

karuzelaaa
8048 4cf2 500
Reposted fromdranger dranger vialenka024 lenka024

February 20 2015

karuzelaaa
8319 32d8
Reposted fromkarahippie karahippie viaCryMeARiver CryMeARiver
7308 0b9f 500
Reposted fromprolove prolove viaCryMeARiver CryMeARiver
1725 fdce
Reposted fromblutelf blutelf viathenatuss thenatuss

February 19 2015

karuzelaaa
4147 2b5e
Reposted fromjustMeee justMeee viaCryMeARiver CryMeARiver
karuzelaaa
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaCryMeARiver CryMeARiver

February 18 2015

karuzelaaa
6554 8648
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialenka024 lenka024
3290 2e4f
Reposted fromprolove prolove vialenka024 lenka024
karuzelaaa
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCryMeARiver CryMeARiver
karuzelaaa
6910 99ed
Reposted fromjustMeee justMeee viaCryMeARiver CryMeARiver

January 27 2015

karuzelaaa
1727 9a2e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianattaly nattaly
karuzelaaa
9352 ff3b 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vialajola lajola
4261 a8d5 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
1492 e461
Reposted fromekelias ekelias vialenka024 lenka024

January 26 2015

karuzelaaa
Sam fakt, że żyję, jest wystarczającym pretekstem, aby czynić wszystko.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy vialenka024 lenka024
karuzelaaa
A co, jeśli to ja dźwigam sens, którego łakniesz?
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vialenka024 lenka024
7415 0769
Reposted fromerial erial vialajola lajola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl